16 აპრ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაცია

სსიპ კოლეჯის "მერმისი"

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დამსაქმებლის წარმომადგებლის (ორი წევრი), ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენლის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის, პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლის შერჩევის მიზნით კანდიდატთა განცხადებების მიღების ვადაა

12 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად რეგისტრაციის მსურველმა პირმა კოლეჯის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. პირადი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3. CV