6 ნოე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის რეგისტრავია

სსიპ კოლეჯი "მერმისი"

2023 წლის 06 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით

 

აცხადებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლის შერჩევის მიზნით.

სსიპ კოლეჯის "მერმისი" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად რეგისტრაციის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

1. პირადი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3. CV/რეზიუმე