25 ოქტ

ტრენინგი

ყურადღება!!!


სსიპ პროფესიულ კოლეჯში "მერმისი" ა.წ. 23 - 24 - 25 - 26 - 28 ოქტომბერს წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული
2. პირადობის მოწმობის ასლი
3. ორი ფოტოსურათი 3x4.

 

კოლეჯის დირექცია