29 ივნ

ანონსი

ა ნ ო ნ ს ი

2020 წლის მიღებისათვის კოლეჯი გეგმავს „სასტუმრო მომსახურების“

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებას

ორი მიდგომით: მოდულური  პროგრამით და პროგრამით, რომელშიც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგებია

ინტეგრირებული

 

პროგრამის აღწერილობის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ კოლეჯის ვებ გვერდზე განთავსებულ კატალოგში

გადმოწერა