25 ნოე

მიღება

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში "მერმისი" 2018 წლის საშემოდგომო მიღების პროფესიულ ტესტირებაში კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!!!

კოლეჯში "მერმისი" ჩასარიცხად 26 ნოემბრიდან 06 დეკემბრის ჩათვლით წარმოადგინეთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 აპლიკანტის არასრულწლოვნების შემხვევაშიკანონიერი წარმომადგენლობის 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კანონიერი 

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

) 2 ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული საგანმანათლებლო

პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამისმოთხოვნის შესაბამისად საბაზო 

ან სრული ზოგადიგანათლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის დედანი (ნოტარიალურად დამოწმებული ასლიან განათლების დამადასტურებელი 

იმ დოკუმენტის დედანი (ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი), 

რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო (სრული

ზოგადი განათლების მიღების გარეშე.

 

დადგენილ ვადაში აღნიშნული დოკუმენტების წარუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.

გადმოწერა

სხვა სიახლეები | მიღება

სწავლა

| 20მაისი, 2020